Spolek na ochranu a péči opuštěných, poraněných, nemocných a týraných zvířat, zejména koček.

Číslo našeho TRANSPARENTNÍHO účtu je 2800491775/2010

STANOVY

STANOVY SPOLKU Pozor kočka! z.s.
Článek I
Úvodní ustanovení 
1. Název spolku Pozor kočka! z.s.  (dále jen „spolek“)
2. Sídlo spolku:  Do Klecánek 24, Klecany, 250 67

Článek II

Právní postavení spolku

1) Pozor kočka! z.s.  je spolek dobrovolný, nezávislý a sdružuje členy na základě společného rozhodnutí o naplnění cílů spolku.

2) Spolek Pozor kočka! z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek III

Cíle a činnosti spolku

Posláním a cíli spolku jsou:

1) hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí

2) podpora a zastřešení jednotlivých organizací ochránců zvířat, vytvářejících podmínky pro péči o opuštěná, týraná a nechtěná zvířata

3) podpora kastrací, jako jediné humánní regulace populace toulavých koček

4) osvětová a informační činnost, pořádání kampaní a výchovných programů týkajících se ochrany zvířat

5) pořádání koncertů, výstav, aukcí, kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí s cílem pomoci opuštěným zvířatům

6) spolek iniciuje nebo se účastní veřejnoprávních, přestupkových, trestních či jiných řízení týkajících se ochrany zvířat

7) provozuje domácí depozita pro opuštěné, toulavé, nemocné (zraněné) a týrané kočky, případně i jiná zvířata

8) spolupracuje s ostatními NO při prosazování těchto cílů

9) vedlejším cílem je pomocí prodeje vlastních či darovaných výrobků zajistit částečně finance k dosažení cílů spolku.

 

Článek IV

Členství

1. Členem spolku může být fyzická osoba, starší 15 let která,

a) se nejméně 6 měsíců prokaztelně účastnila činnosti spolku
b) souhlasí se stanovami a cíli spolku

2. Členem spolku se může stát i cizí státní příslušník, splní - li podmínky přijetí.

3. Zájem o členství musí být vyjádřen výboru spolku písemnou přihláškou, která se zároveň považuje za žádost o přijetí za člena spolku a vyjádření souhlasu s programovými cíli a stanovami spolku.

Výbor žádost uchazeče projedná a se svým vyjádřením ji předloží nejbližší členské schůzi.  

4. O členství rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky a s přihlédnutím ke stanovisku výboru spolku. Pro přijetí je třeba souhlas prosté většiny hlasů přítomých členů spolku. Člen, který žádá o přijetí za člena spolku Pozor kočka! z.s. musí být přítomen na členské schůzi na které se o přijetí bude jednat.

Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

5. Výbor stanoví obsah přihlášky. Přihláška obsahuje pouze nezbytné osobní údaje o zájemci o členství, které mají vztah k členství a k obsahu evidence členů.

Přihláška musí obsahovat:

a) jméno a příjmení žadatele

b) adresu trvalého bydliště

c) rodné číslo

d) telefonické spojení a e-mailovou adresu

e) datum podání přihlášky

f)  vlastnoruční podpis žadatele

6. Členové přípravného výboru spolku se stávají členy spolku dnem jeho registrace.

7. Dokladem o vzniku členství je členská legitimace, kterou vydává výbor spolku. Její platnost zaniká součastně se zánikem členství ve spolku.

8. Členství zaniká:
a) vystoupení člena písemným (i elektronickým) oznámením výboru   

                  spolku

             b) nesplněním základní povinnosti zaplatit členský příspěvek, a to za období 1

                  kalendářního roku

c) rozhodnutím členské schůze o vyloučení

d) zánikem spolku

e) úmrtím člena

9. Důvodem vyloučení je zejména:
a) závažné porušení stanov spolku, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve

                 spolku
b) závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce ve spolku
c) ohrožení činnosti nebo poškození dobré pověsti spolku

d) vyloučen může být také ten, kdo byl pravomocně odsouzen za umyslný trestný čin nebo se dopustil přestupku proti zákonu na ochranu zvířat 

10. Návrh na vyloučení může podat kterýkoli člen spolku s uvedením důvodů a skutečností, o které svůj návrh opírá. Návrh na vyloučení musí písemně doručit výboru spolku nejpozdeji 20 dnů před konáním členské schůze. S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož se návrh týká, seznámen nejméně 5 dnů před konáním členské schůze, kde se bude o jeho vyloučení jednat. Člen má právo se k návrhu vyjádřit, navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele.

 11. O vyloučení rozhodne členská schůze. Člen, o jehož vyloučení se jedná a navrhovatel vyloučení musí být přítomni na členské schůzi, na které se o vyloučení bude jednat.

 

 Článek V.

Čestné členství

1. Členská schůze může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj činností, které jsou cílem spolku.

2. S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.

3. Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuto mu může být pouze z rozhodnutí členské schůze, poruší-li nebo ohrozí-li svým chováním dobrou pověst spolku nebo jeho stanovy.

4. Čestný člen má právo účastnit se všech akcí spolku a zasedání Výboru. Čestný člen nemá povinnost hradit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.

5. Čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů spolku.

  

Článek VI

Evidence členů

1. Evidenci členů spolku (dále jen „evidence“) vede výbor. Podobu evidence stanoví výbor na své první schůzi.

2. Účelem evidence je přehled o okruhu členů a čestných členů a o právních vztazích členů ke spolku.

3. Evidence obsahuje:
a) jméno a příjmení člena
b) trvalý pobyt člena a popř. adresu pro doručování
c) den vzniku členství
d) den a právní důvod zániku členství
e) e-mailovou adresu a telefonní číslo

             f) jiné skutečnosti, které souvisejí s členstvím a které stanoví výbor

4. O čestných členech se v evidenci vedou údaje dle předchozího odstavce písm. a-f), d) den odnětí čestného členství.

5. Evidence je přístupná všem členům, kteří do ní mohou nahlížet a mohou si z ní činit výpisy a opisy.

 

 Článek VII

Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku
b) volit členy orgánů spolku
c) být volen po dosažení 18 let věku do orgánů spolku
d) obracet se na orgány spolku s
 
podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
e) být informován o činnosti spolku

f) účastnit se členské schůze a podílet se na jejím jednání

g) podávat vlastní návrhy, podněty a iniciativy, kritické poznámky a hlasovat o návrzích podaných na všech členských schůzích a jiných akcích organizovaných spolkem

h) být předem informován o všech akcích pořádáných spolkem a těchto akcí se učastnit

ch) spolek poskytuje morální a právní ochranu všem svým členům postihovaným za jejich postoje a činnost v oblasti ochrany zvířat, jež jsou v souladu se stanovami spolku

2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku a jiné dokumenty spolkem přijaté,

     b) platit členský příspěvek

        c) aktivně se podílet na plnění cílů spolku, a účastnit se života a práce spolku
d) pokud byl člen zvolen funkcionářem spolku a tuto funkci přijme, je povinen funkce v orgánech spolku svědomitě vykonávat

3. Práva a povinnosti člena spolku jsou vázána na osobu člena spolku a nejsou převoditelná na jiné osoby.

 

Článek VIII

Členský příspěvek

1) Členský příspěvek na daný rok je splatný

a) u nových členů: do 30 dnů od přijetí za člena do spolku                                                               b) u stávajích členů: do konce mesíce března daného roku

Členové budou upozorněni přes webové stránky spolku o termínu zaplacení členského příspěvku.

2) Členský příspěvek je možné zaplatit:

a) v hotovosti do pokladny spolku

b) převodem na bankovní účet spolku

c) poštovní poukázkou

Při bezhotovostním převodu na účet je plátce povinnen vždy ve zprávě pro příjemce uvést: jméno a příjmení a zkratku CP (slova ,,členský příspěvek“) a daný rok – (příklad Marie Nováková CP2013) anebo jinak prokazatelně označit či oznámit výboru spolku.

Výši členského příspěvku stanoví vždy pro následující rok členská schůze v závislosti na celkové ekonomické situaci spolku.

 

Článek VIIII

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a) členská schůze a výroční schůze

b) výbor spolku a předseda spolku

d) revizní komise

 

Článek IX

Členská schůze

1. členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. členské schůze se mohou účastnit všichni členové spolku.

3. členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

4. mimořádnou členskou schůzi svolává výbor z vlastního podnětu s odsouhlasením nejméně 1/3 členů výboru, nebo když o to požádá nejméně 1/3 třetina členů spolku, nebo revizní komise.

5. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o schválení či změnách stanov spolku, a to čtyř pětinovou většinou hlasů přítomných členů (krome změny stanov týkající se pouze změny sidla spolku – viz článek X, bod 18.)

b)  projednává úkoly spolku pro příslušné období
c)  bere na vědomí rozpočet spolku a roční účetní závěrku, výroční zprávu spolku
dvolí a odvolává členy výboru
e)  volí a odvolává revizní komisi

f) kontroluje práci výboru spolku

g) rozhoduje o výši členského příspěvku

h)  rozhoduje o rozpuštění spolku a to čtyř pětinovou většinou hlasů přítomných členů

ch) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku

  6. Členská schůze se svolává písemnými pozvánkami zaslanými na adresu bydliště členů a čestných členů, nebo na emailové adresy členů a čestných členů s doručenkou, nebo pomocí sms zprávy s potvrzení přečtení nejméně 30 dnů před termínem jednání.

      Mimořádnou členskou schůzi lze svolat v případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, i ve lhůtě 10 dnů před termínem jednání.

7. Pozvánka na členskou schůzi obsahuje alespoň:
a)  název, sídlo a IČO spolku
b)  místo, datum a hodinu konání schůze
c)  oznámení, zda se svolává schůze řádná či mimořádná
d)  program jednání členské schůze či mimořádné členské schůze

8. Je-li předmětem jednání členské schůze změna stanov či projednání plánu činnosti spolku, musí být podkladové materiály zveřejněny na webových stránkách spolku pod příslušnou záložkou.

9. Místo, datum a hodina konání členské schůze musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů spolku účastnit se členské schůze

10. Členskou schůzi lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání členské schůze nebo změna data jejího konání musejí být oznámeny členům spolku stejným způsobem, jako byla členská schůze svolána, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem konání členské schůze.

      Členskou schůzi má právo odvolat výbor spolku, pokud s odvoláním souhlasí nadpoloviční většina členů výboru. Toto neplatí pro odvolání mimořádné členské schůze.

11. Přítomní členové spolku se zapisují do listiny přítomných členů. Členské schůze se mohou zúčastnit čestní členové spolku, a z rozhodnutí výboru i další přizvaní hosté. Čestní členové spolku a hosté se zapisují do samostatné listiny čestných členů a hostů.

12. Není-li 30 minut po v pozvánce stanoveném termínu zahájení členské schůze přítomna nadpoloviční většina členů spolku, schůze je usnášení schopná, ale lze projednávat jen body programu uvedené v pozvánce, a to dle pořadí psaného v pozvánce.

13. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných s výjimkou rozhodnutí o rozpuštění spolku, ke kterému je nutný souhlas čtyř pětinové většiny všech členů spolku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího schůze.

14. O členské schůzi se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň:
            a)  název, sídlo a IČO spolku
            b)  místo a dobu konání členské schůze
            c)  jméno a příjmení předsedajícího
            d)  popis projednávání jednotlivých bodů programu členské schůze
            e)  rozhodnutí členské schůze s
 uvedením výsledku hlasování

               f)  pozvánku na tuto schůzi jako přílohu

15. Předseda spolku zabezpečuje vyhotovení zápisu o členské schůzi do 30 dnů od jejího ukončení.  Zápis podepisuje výbor spolku a musí být zveřejnen na webových stránkách spolku nejpozdeji do 30 dnů od data konání schůze.

   16. Do zápisu o členské schůzi je každý člen a čestný člen spolku na požádání oprávněn nahlížet a činit si z něj opisy a výpisy.

17. Každý člen a čestný člen spolku může požádat jednatele spolku o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Kopie se vyhotovuje na náklady člena spolku, který žádá o její vyhotovení

18. Zápisy o členské schůzi se uchovávají v archivu spolku po celou dobu jeho existence.

  

Článek X

Výbor spolku

1. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi

2. Výbor má 3 až 5 členů.

3. Funkční období výboru jsou dva roky. Opakovaná volba je možná.

4. Členy výboru volí a odvolává členská schůze.

5. Členství ve výboru zaniká:
a)  odstoupením
c)  odvoláním členskou schůzí
d)  zánikem členství ve spolku

b)  úmrtím

6. Klesne-li počet členů výboru pod tři, svolá výbor nejpozdeji do 10 dnů mimořádnou členskou schůzi, která se musí konat nejpozdějí do 6 týdnů od svolání.

7. Výbor volí ze svých členů předsedu, místopředsedu, jednatele a hospodáře spolku.

8. Předseda výboru řídí a koordinuje činnost výboru. Předseda je statutárním zástupcem spolku a zastupuje spolek navenek.

     Předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda svolává a řídí jednání výboru.

9. Místopředseda zodpovídá za příjímání členských přihlášek, vedení evidence členů a komunikaci se členy spolku. V případě nepřítomnosti jednatele pořizuje zápis ze všech schůzí výboru a ze všech členských schůzí spolku, jak řádných, tak mimořádných.

10. Jednatel vykonává a řídí běžnou agendu a zajišťuje řádný chod spolku, pořizuje zápis ze všech schůzí výboru a ze všech členských schůzí spolku, jak řádných tak mimořádných.

11. Hospodář spolku vykonává a řídí hodpodářskou agendu a spravuje majetek spolku.

12. výbor zasedá podle potřeby, nejméně však 1x za 2 měsíce

13. výbor zejména:
a) koordinuje činnost spolku
b) vyjadřuje se k žádostem o přijetí za člena spolku a o vyloučení člena
c) svolává členskou schůzi
d) schvaluje rozpočet spolku a roční účetní závěrku
e) schvaluje vnitřní předpisy spolku
f)  vydává výroční zprávu spolku

14. Výbor je usnášení schopen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.

15. V případě nebezpečí z prodlení může výbor rozhodovat per rollam. Rozhodovat per rollam však nelze o rozpočtu spolku a o roční účetní uzávěrce, výroční zprávě a o vyloučení člena spolku.

16. Rozhodování per rollam se provádí v období mezi jednáními výboru buď formou doporučené listovní zásilky, nebo e-mailu jednotlivým členům výboru. Rozhodnutí per rollam nabývá platnosti vyjádřením posledního člena výboru, kterým bylo dosaženo potřebné většiny a podpisem předsedy nebo místopředsedy výboru.

17. Výbor spolku je povinnen založit účet spolku a to nejpozdeji do 10 dnů od doručení oznámení o registracispolku MV. Účet bude transparetní a stejná přístupová práva k tomuto účtu mají předseda spolku, hospodář a jeden další zvolený člen výboru spolku. Pokud kterémukoli z výše jmenovanných zanikne členství ve spolku, přístupová práva se mu s okamžitou platností zruší. Výbor je povinnen do 30 dnů vybrat nového člena výboru a přidělit mu přístupová práva účtu spolku.

18. Výbor spolku je oprávněn schválit a požádat Ministerstvo vnitra o změnu stanov, týká -li se tato změna změny sídla spolku.

 

 Článek XII

Revizní komise spolku

1. Revizní komise spolku je kontrolním orgánem spolku.

2. Revizní komisi spolku volí členská schůze.

3. Revizní komise
a) kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu spolku
b) dohlíží na dodržování zákonů a stanov spolku při činnosti spolku

4. Revizní komise spolku je oprávněna
a) nahlížet do účetnictví a jiných dokladů a kontrolovat v
 
nich obsažené údaje,
b) navrhnout svolání mimořádné členské schůze, vyžadují-li to zájmy spolku,

5. Revizní komise spolku je oprávněna účastnit se jednání výboru s hlasem poradním.

6. Revizní komise spolku předkládá členské schůzi zprávy o své kontrolní činnosti.

7. Revizní komise spolku musí být zvolena, pokud počet členů spolku dosáhne 15 a vice členů.

 

 Článek XIII

Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob
b) příspěvky poskytované státními či jinými organizacemi, institucemi, nadacemi a jinými sdruženími

c) Sbírky, dary, dědictví

d) členské příspěvky

e) příjmy z vlastní činnosti

f) granty

3. Všichni členové výboru i spolku jsou povinni majetek spolku chránit a nakládat s ním hospodárně.

4. Prostředky na svou činnost může získávat spolek ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí i regionů, z dědictví a odkazů, z nájmů, z úroků, prodejem věcí vyrobených ve prospěch spolku, prodejem věcí získaných darem, prodejem movitých a nemovitých věcí, poskytováním služeb souvisejících s činností spolku.

5. Spolek pořádá nebo spolupořádá kampaně, sbírky, dobročinné bazary, aukce, tomboly, kulturní, sportovní, společenské a jiné akce za účelem získání finančních prostředků k plnění cílů spolku. To vše v souladu s platnými zákony.

10. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit

6. Spolek vydává každoročně zprávu o činnosti a hospodaření spolku, která obsahuje zejména
a) přehled činnosti spolku v
 
příslušném kalendářním roce
b) údaje o počtu členů spolku
c) změny ve složení orgánů, k
 nimž došlo v 
průběhu roku
d) roční účetní závěrku a zhodnocení údajů v
 
ní uvedených
e) stav a pohyb majetku a závazků spolku.

7. Do výroční zprávy může kdokoliv nahlížet a činit si z ní výpisy a opisy. Výroční zpráva musí být zveřejněna na webových stránkách spolku.

  

 Článek XIV

Zánik spolku

1. Spolek zaniká z důvodů stanovených zákonem.

2. O dobrovolném rozpuštění spolku rozhoduje členská schůze.

3. Majetkové vypořádání spolku se při jeho zániku řídí rozhodnutím členské schůze. Likvidátora v případě zániku spolku bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje výbor.

4. Likvidační zůstatek se převede na jinou neziskovou organizaci s obdobným cílem činnosti dle rozhodnutí výboru. 

 

Článek XV

Přípravný výbor

1. Členové přípravného výboru jsou povinni do 15 dnů ode dne registrace spolku převést na spolek majetek, který získali v jeho prospěch v době od přijetí těchto stanov do registrace spolku.

2. Členové přípravného výboru jsou povinni předat spolku bez zbytečného odkladu po jeho registraci stanovy a další listiny, které souvisejí s činností přípravného výboru.

3. Členové přípravného výboru jsou ode dne registrace spolku do první členské schůze oprávněni jednat jménem spolku, a to všichni společně. Jménem spolku jednají tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu spolku připojí svůj podpis.

4. Členové přípravného výboru jsou ode dne registrace spolku do členské schůze oprávněni vykonávat činnost výboru.

5. Přípravný výbor svolá nejpozději do 60 dnů ode dne registrace spolku první členskou schůzi za účelem zvolení orgánů spolku.

6. Zvolením členů výboru zaniká funkce členů přípravného výboru a přípravný výbor je rozpuštěn.

 

Článek XVI

Závěrečná ustanovení

a) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

b) Stanovy byly schváleny na zakládající schůzi přípravného výboru dne 28. 6. 2013. Účinnosti nabývají dnem registrace spolku u Ministerstva vnitra ČR.

c)  Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku Pozor kočka!, z.s.

d) Razítko spolku Pozor kočka!, z.s. jsou oprávněni používat pouze členové výboru spolku.

e) Logo spolku Pozor kočka!, z.s. je oprávněn použít člen spolku. Osoba, která není členem spolku je toto logo oprávněna použít pouze se souhlasem výboru spolku Pozor kočka!, z.s. 

 

Výbor spolku Pozor kočka!
 • Ivana Klímová [předsedkyně]
 • Kristýna Demlová [místopředsedkyně]
 • Kamila Hanesová [jednatelka]
 • Jana Domínová [členka]
  Nataša Máchová [členka]
  Milena Křížková [členka]

 • Odchyty toulavých koček, kastrace, pořádání akcí, webové stránky, FC, příjem zvířat, výstavy - příprava a účast

  Ivana: 603 800 338 / ivana-kocky@email.cz

 • prodej boudiček, FC, výstavy - příprava a účast

  Kristýna: 608 118 878 / k.loskotova@seznam.cz

 • Ztracené  či nalezené kočky, kočky k adopci, příjem zvířat, komunikace s veřejností a médii, Strom splněných kočičích přání, FC, výstavy - příprava a účast

  Kamila:  775 275 762 / kamila.hanesova@gmail.com

Pokud budete potřebovat určitě nám zavolejte a kdybychom si nevěděli rady, určitě najdeme někoho kdo nám pomůže.Víc hlav víc ví! 

Číslo našeho účtu je  2800491775/2010  u Fio banky  www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-pohyby.cgi

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef11628 #280414102231