Spolek na ochranu a péči opuštěných, poraněných, nemocných a týraných zvířat, zejména koček.

Číslo našeho TRANSPARENTNÍHO účtu je 2800491775/2010

ČLENSTVÍ

Členství

1. Členem spolku může být fyzická osoba, starší 15 let která,

     a) se nejméně 6 měsíců prokazatelně účastnila činnosti spolku
     b) souhlasí se stanovami a cíli spolku

2. Členem spolku se může stát i cizí státní příslušník, splní - li podmínky přijetí.

3. Zájem o členství musí být vyjádřen výboru spolku písemnou přihláškou, která se zároveň považuje za žádost o přijetí za člena spolku a vyjádření souhlasu s programovými cíli a stanovami spolku.

Výbor žádost uchazeče projedná a se svým vyjádřením ji předloží nejbližší členské schůzi.

 4. O členství rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky a s přihlédnutím ke stanovisku výboru spolku. Pro přijetí je třeba souhlas prosté většiny hlasů přítomných členů spolku. Člen který žádá o přijetí za člena spolku Pozor kočka! z.s. musí být přítomen na členské schůzi na které se o přijetí bude jednat.

Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

5. Výbor stanoví obsah přihlášky. Přihláška obsahuje pouze nezbytné osobní údaje o zájemci o členství, které mají vztah k členství a k obsahu evidence členů.

Přihláška musí obsahovat:

     a) jméno a příjmení žadatele

     b) adresu trvalého bydliště

     c) rodné číslo

     d) telefonické spojení a e-mailovou adresu

     e) datum podání přihlášky

     f)  vlastnoruční podpis žadatele

6. Členové přípravného výboru spolku se stávají členy spolku dnem jeho registrace.

7. Dokladem o vzniku členství je členská legitimace, kterou vydává výbor spolku. Její platnost zaniká současně se zánikem členství ve spolku.

8. Členství zaniká:
     a) vystoupení člena písemným (i elektronickým ) oznámením výboru 
spolku

     b) nesplněním základní povinnosti zaplatit členský příspěvek, a to za období 1 kalendářního roku

     c) rozhodnutím členské schůze o vyloučení

     d) zánikem spolku

     e) úmrtím člena

9. Důvodem vyloučení je zejména:
     a) závažné porušení stanov spolku, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve
 spolku

     b) závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce ve spolku

     c) ohrožení činnosti nebo poškození dobré pověsti spolku

     d) vyloučen může být také ten, kdo byl pravomocně odsouzen za umyslný trestný čin nebo se dopustil  přestupku proti zákonu na ochranu zvířat 

10. Návrh na vyloučení může podat kterýkoli člen spolku s uvedením důvodů a skutečností, o které svůj návrh opírá. Návrh na vyloučení musí písemně doručit výboru spolku nejpozdeji 20 dnů před konáním členské schůze. S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož se návrh týká, seznámen nejméně 5 dnů před konáním členské schůze, kde se bude o jeho vyloučení jednat. Člen má právo se k návrhu vyjádřit, navrhovat důkazy a žádat vysvětlení navrhovatele.

 11. O vyloučení rozhodne členská schůze. Člen o jehož vyloučení se jedná a navrhovatel vyloučení musí být přítomni na členské schůzi na které se o vyloučení bude jednat.

  Článek V.

Čestné členství

1. Členská schůze může udělit čestné členství fyzické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj činností, které jsou cílem spolku.

2. S udělením čestného členství musí navrhovaná osoba vyslovit předchozí souhlas.

3. Čestný člen se může svého čestného členství vzdát. Odejmuté mu může být pouze z rozhodnutí členské schůze, poruší-li nebo ohrozí-li svým chováním dobrou pověst spolku nebo jeho stanovy.

4. Čestný člen má právo účastnit se všech akcí spolku a zasedání Výboru. Čestný člen nemá povinnost hradit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.

5. Čestný člen nemůže volit a být volen do orgánů spolku.

Výbor spolku Pozor kočka!
 • Ivana Klímová [předsedkyně]
 • Kristýna Demlová [místopředsedkyně]
 • Kamila Hanesová [jednatelka]
 • Jana Domínová [členka]
  Nataša Máchová [členka]
  Milena Křížková [členka]

 • Odchyty toulavých koček, kastrace, pořádání akcí, webové stránky, FC, příjem zvířat, výstavy - příprava a účast

  Ivana: 603 800 338 / ivana-kocky@email.cz

 • prodej boudiček, FC, výstavy - příprava a účast

  Kristýna: 608 118 878 / k.loskotova@seznam.cz

 • Ztracené  či nalezené kočky, kočky k adopci, příjem zvířat, komunikace s veřejností a médii, Strom splněných kočičích přání, FC, výstavy - příprava a účast

  Kamila:  775 275 762 / kamila.hanesova@gmail.com

Pokud budete potřebovat určitě nám zavolejte a kdybychom si nevěděli rady, určitě najdeme někoho kdo nám pomůže.Víc hlav víc ví! 

Číslo našeho účtu je  2800491775/2010  u Fio banky  www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-pohyby.cgi

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef11628 #280414102231